Limitations on Property Rights

Autori članka: 
Prof. dr Duško Medić
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Limitations on Property Rights

Rezime: Savremeni koncept svojine ne može se razumjeti bez njenih ograničenja, Svojina je sveobuhvatno, ali nije potpuno neograničeno pravo. Ograničenja predstavljaju krajnju granicu vlasnikove pravne vlasti . Uz opšte ograničenje postoje i posebna zakonska ograničenja prava svojine, te ograničenja na osnovu pravnog posla. Njihovo postojanje i djelovanje mora biti u granicama garancija koju daju odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Republike Srpske i Prvog protokola uz Konvenciju za zašti tu ljudskih prava i osnovnih slobod.

Ključne riječi: svojina, sadržaj prava svojine, ograničenja prava svojine, garancije prava svojine.

 

Summary: The modern concept of property cannot be understood without its limitations. Property is a comprehensive but not completely unlimited right. Restrictions represent the ultimate limit of the owner’s legal authority. In addition to the general restriction, there are special legal restrictions on property rights, as well as restrictions based on legal work. Their existence and operation must be within the limits of the guarantees provided by the provisions of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Constitution of Republika Srpska and the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Key words: property, content of property rights, restrictions on property rights, guarantees of property rights