Normative Aspect of the Tax System of Republika Srpska in the Light of Taxation Theory

Autori članka: 
Prof. dr Dinka Antić
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Normative Aspect of the Tax System of Republika Srpska in the Light of Taxation Theory

Summary: In general, the tax system of Republika Srpska is defi ned by the Constitution of Republika Srpska, and implemented by a large number of tax legislation. Starting from holistic approach for design of tax systems, it is necessary to design a tax system on the basis of taxation principles. The Law on the Tax System in Republika Srpska represents a unique legislation which combines normative and positive aspects of public fi nances, and in a broader sense, a compilation of normative, regulatory, operational and analytical dimension of public fi nances in the sphere
of tax systems design. Normative aspect is manifested in prescribing and defi ning general and individual taxation principles, as well as specifi c principles for determining taxes, while positive aspect relates to prescribing analytical tools for estimation of tax burden in Republika Srpska. An analysis of provisions of the Law in relation to taxation theory has shown a need for precise formula tion of essence of the prescribed principles by implementing legislation, in order to e nable a consistent application of the Law within Republika Srpska, aiming at effi cient and economical
collection of public revenues and enabling optimal tax burden of taxpayers.

Key words: tax system, taxation principles.

Rezime: Poreski sistem Republike Srpske načelno je definiran Ustavom Republike Srpske, a implemeniran velikim brojem poreskih propisa. Polazeći od holističkog pristupa dizajnu poreskih sistema nužno je poreski sistem koncipiratina temelju načela oporezivanja. Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske predstavlja jedinstven propis u kojem je izvršena simbioza normativnog i pozitivnog aspekta javnih fi nansija, a u širem smislu kompilaciju normativne, regulatorne, operativne i analitičke dimenzije javnih fi nansija u sferi dizajna poreskog sistema. Normativni aspekt se ogleda u propisivanju i defi niranju opštih i pojedinačnih načela oporezivanja, te posebnih načela za utvrđivanje poreskih davanja, dok se pozitivni aspekt odnosi na propisivanje analitičkih alata za procjenu visine poreskog opterećenja u RS. Analiza odredaba Zakona u odnosu na teoriju oporezivanja je pokazala da je potrebno podzakonskim aktima preciznije formuliratisadržanu propisanih načela, kako bi se omogućila konzistentna primjena Zakona unutar RS, a sve u cilju osiguranja efi kasnostii ekonomičnostinaplate javnih prihoda i optimalnog poreskog opterećenja obveznika.

 Ključne riječi: poreski sistem, načela oporezivanja.