Opšte pravno načelo međusobnog povjerenja u pravu Evropske unije

Autori članka: 
Radmila Dragišić
Godina izdavanja članka: 
2022
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Opšte pravno načelo međusobnog povjerenja u pravu Evropske unije

Rezime: U ovom radu, primjenom analitičkih i sintetičkih metoda, pri čemu u okviru njih središnje mjesto zauzimaju analiza sadržaja, uporedna i istorijsko-komparativna analiza, istražujemo opšte pravno načelo međusobnog povjerenja, koje se primjenjuje u više oblasti društvenih odnosa koje uređuje pravo Evropske unije, te koje do sada nije inkorporirano u osnivačke ugovore. Sadržinski određujemo opšta pravna načela, te ukazujući na njihov istorijski razvoj od Montan unije do Lisabona,  vršimo distinkciju između njih i osnovnih principa na kojima počiva Evropska unija i koji su, između ostalog, bazično vezani za otvorenu ekonomiju i slobodnu konkurenciju, suprematiju prava Unije u odnosu na pravo država članica, autonomnost prava evropske organizacije, njegovu neposrednu primjenu, neposredno dejstvo i dr. Opšta pravna načela jasno odvajamo i od opštih načela koja su karakteristična za svaku zasebnu oblast koja je uređena u pravu evropske organizacije. Predmetno istraživanje će jasno pokazati koliki je značaj jurisprudencije Suda pravde u pozicioniranju načela međusobnog povjerenja u sistemu opštih pravnih načela Unije. Za potrebe ovog rada odvajamo situacije u kojima načelo međusobnog povjerenja djeluje između država članica od situacija u kojima ono djeluje između država članica i evropske organizacije. U konačnici donosimo zaključna razmatranja.


Ključne riječi: Evropska unija, Sud pravde EU, jurisprudencija, opšta pravna načela, opšte pravno načelo međusobnog povjerenja.

 

General Legal Principle of Mutual Trust in European Union Law

Summary: In this paper, through analytical and synthetic methods, where the central place is occupied by content analysis, comparative and historical-comparative analysis, we consider the general legal principle of mutual trust, which is applied in several areas of social relations governed by European Union law and which has not yet been incorporated into the founding treaties. In terms of content, we determine general legal principles, and by pointing out their historical development from the Montan Union to Lisbon, we make a distinction between them and the basic principles on which the European Union lays and which are, among other things, essenti ally related to open economy and free competition, supremacy of Union law in relation to laws of the Member States, autonomy of European organization law, its direct application, direct eff ect, etc. We separate the general legal principles from the general principles characteristical for each separate area that is regulated in the law of the European organization. This research will clearly show the signifi cance of the case-law of the Court of Justice in positioning the principle of mutual trust in the system of general legal principles of the Union. For the purposes of this paper, we separate situations in which the principle of mutual trust acts between the Member States from situations in which it operates between the Member States and the European organization. In the end, we present key  onsiderations.

Key words: European Union, Court of Justice of the EU, case-law, general legal principles, general legal principle of mutual trust.