The Relationship Between Non-Territorial Minority and Territorial Local Self-Government

Autori članka: 
Vladimir Đurić, Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

The Relationship Between Non-Territorial Minority and Territorial Local Self-Government

Abstract: This paper deals with the relationship between non-territorial minority and territorial local self-government. In many countries where non-territorial minority arrangements exist, they are established at the local level, which opens issues of the organizational structure and ways of their constitution, legal position, powers and relations between such bodies and local self-government bodies. The conclusion is that such bodies, unlike local authorities, do not have a complete representative character and that there are inherent limitations to the powers that can be assigned to them, which is particularly relevant for regulatory powers.
Keywords: non-territorial minority self-government, local self-government, public powers, comparative law.

Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave

Rezime: Ovaj rad se bavi odnosom izmedju neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave. U mnogim državama u kojima postoje neteritorijalni manjinski aranžmani, oni su uspostavljeni i na lokalnom nivou što otvara pitanja organizacione strukture i načina konstituisanja, pravnog položaja, ovlašćenja i odnosa između takvih tela i organa lokalne samouprave. Zaključak je da takva tela, za razliku od lokalnih organa, nemaju potpuni predstavnički karakter i da postoje inherentni limiti ovlašćenjima koja im mogu biti dodelјena, a što posebno važi za regulatorna ovlašćenja.
Ključne riječi: neteritorijalna manjinska samouprava, lokalna samouprava, javna ovlašćenja, uporedno pravo.