Sexual Abuse and Exploitation of Child as a Crime in Domestic Legislation

Autori članka: 
Prof. dr Veljko Ikanović, MA Milijan Vasić
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Sexual Abuse and Exploitation of Child as a Crime in Domestic Legislation

Summary: The authors deal with a new group of crimes of sexual abuse and exploitation of a child in the new Criminal Code of the Republic of Srpska 2017. Starting from the regulation of this matter in the previous legislation, pointing to solutions in the comparative legislation, the analysis of newly created incriminations explains the justifi cation of such normalization of this sensitive matter. Attention is drawn to peer crimes of this kind and normative compliance with international legal acts, especially those adopted by the Council of Europe. All of this fi ts into one general framework and points to certain good and bad sides of parallel regulation of previously qualifi ed forms of these off enses as separate off enses. In this regard, the legislator is suggested to amend certain amendments in order to eliminate the illogical nature of the legislative penalties.

Keywords: criminal law, sexual abuse, children, exploitation, sexual integrity.

 

Rezime: Autori se u radu bave novom grupom krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i i skorišćavanja djeteta u novom Krivičnom zakoniku Republike Srpske iz 2017. godine. Polazeći od uređenja ove materije ranijim zakonodavstvom, ukazujući na rješenja u porednom zakonodavstvu,  analizom novih stvorenih inkriminacija objašnjava se opravdanost ovakvog normiranja te osjetljive materije. Skreće se pažnja na vršnjačka krivična djela ove vrste i normativnu usklađenost sa međunarodnim pravnim aktima, posebno onim koji su doneseni od Savjeta Evrope. Sve se to smješta u jedan opštiokvir i ukazuje na određene dobre ali i loše strane paralelnog uređivanja ranijih kvalifi kovanih oblika tih djela kao posebih krivičnih djela. U tom smislu zakonodavcu se sugerišu određene promjene i dopune radi otklanjanja nelogičnostido kojih dolazi i  sklađenosti zakonodavne kaznene politike.

Ključne riječi: krivično pravo, seksualno zlostavljanje, djeca, iskorišćavanje, polni integritet.