Some Solutions in the Draft of Criminal Code of the Republic of Srpska

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Some Solutions in the Draft of Criminal Code of the Republic of Srpska

Abstract: The paper presents the text and analysis of individual characteristic solutions according to the current version of the Draft of the new Criminal Code of Republika Srpska, which was drafted by the working group of the Ministry of Justice of Republika Srpska. It’s about these institutes from the general part: pronouncement of imprisonment for up to six months, prohibition of driving a motor vehicle, acquisition and prolonged criminal offense and the safety measure of compulsory psychiatric treatment and care in a health institution. Given that almost all of the foregoing is deviating from the multiannual established principles and attitudes of legal science and jurisprudence, we expect that these solutions will cause considerable attention but also cause certain problems in practical application. Considering that some of the selected and processed solutions are unnecessary and the other undefined and undetermined, this paper aims to draw the attention of the scientific and professional public in order to form a view on the real need for such solutions to be truly adopted.
Key words: draft, institutes, acquisition, prolonged criminal offense.

Pojedina rješenja u nacrtu krivičnog zakonika Republike Srpske

Rezime: U radu se iznosi tekst i analiza pojedinih karakterističnih rješenja prema trenutnoj verziji Nacrta novog Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je izradila radna grupa pri Ministarstvu pravde Republike Spske. Riječ je o ovim institutima iz opšteg dijela: izricanje kazne zatvora do šest mjeseci, zabrana upravljanja motornim vozilom, sticaj i produženo krivično djelo i mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. S obzirom da se kod skoro svega navedenog odstupa od višedecenijskih ustaljenih principa i stavova pravne nauke i sudske prakse očekujemo da će ta rješenja izazvati značajnu pažnju ali i prouzrokovati određene probleme u praktičnoj primjeni. Smatrajući da su neka od izabranih i obrađenih rješenja nepotrebna, a druga nedorečene i neodređena, ovim radom želimo da skrenemo pažnju naučne i stručne javnosti radi formiranja stava o stvarnoj potrebi da se takva rješenja zaista i usvoje.
Ključne riječi: nacrt, instituti, sticaj, produženo djelo.